โครงการใหม่

Shopping online

   

เกร็ดความรู้

...

The inverter technology for energy...

ในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศเดิมที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันจะอาศัยหลักการของเครื่องกลด้วยระบบแบบอัดไอ ระบบดงกล่าวต้องการปริมาณพลังงานในรูปของพลังงานกล เพื่อไปขับเคลื่อนให้เกิดการทำงาน โดยผ่านทางเครื่องอัดน้ำยา (compressor)...